کارگاه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دهکده

کارگاه تبریز جاده سردرو...

قیمت متر مربع 5.6ميليون

850ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اهر

قیمت متر مربع 100تومان

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز میدان بسیج...

قیمت متر مربع 1.4ميليون

1.68ميليارد رهن
املاک صنعت 09148706400

15/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذر ش...

نوساز -قیمت متر مربع 3.05ميليون

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

13/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 2.7ميليون

600ميليون
املاک صنعت 09148706400

12/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 2.38ميليون

100ميليون
املاک صنعت 09148706400

12/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

قیمت متر مربع 3.18ميليون

70ميليون
املاک صنعت 09148706400

12/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اذرشه...

قیمت متر مربع 2.26ميليون

1.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سهند ...

قیمت متر مربع 780تومان

2.7ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 20ميليون

57ميليارد
املاک صنعت 09148706400

09/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 2.5ميليون

4.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

09/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 1.785ميليون

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

08/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 1.375ميليون

2.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

08/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 3ميليون

7.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

07/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 3.2ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

07/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

07/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سرمای...

قیمت متر مربع 2.4ميليون

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

06/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 2ميليون

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

06/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

قیمت متر مربع 2.1ميليون

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

06/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اهر

قیمت متر مربع 160تومان

4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

05/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز میدان بسیج...

قیمت متر مربع 8.35ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 09148706400

04/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده مایان...

قیمت متر مربع 3.2ميليون

2.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

04/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سرمای...

قیمت متر مربع 750تومان

1.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

02/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز مرند

قیمت متر مربع 570تومان

20ميليارد
املاک صنعت 09148706400

01/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک رفسنج...

قیمت متر مربع 500تومان

2.125ميليارد
املاک صنعت 09148706400

31/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 2.5ميليون

5.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

31/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 900تومان

3.25ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 1.05ميليون

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

30/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز ممقان

قیمت متر مربع 1.5ميليون

4.2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

28/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سلیمی...

قیمت متر مربع 1.25ميليون

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

28/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سلیمی...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

4.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

28/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سهند ...

قیمت متر مربع 6ميليون

1.6ميليارد
املاک صنعت 09148706400

26/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سهند ...

قیمت متر مربع 1ميليون

5.17ميليارد
املاک صنعت 09148706400

26/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک مصالح...

قیمت متر مربع 4.4ميليون

3ميليارد
املاک صنعت 09148706400

25/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 5ميليون

1.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

24/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک صنعتی...

قیمت متر مربع 8ميليون

2ميليارد
املاک صنعت 09148706400

23/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز سه راهی اه...

قیمت متر مربع 4.6ميليون

175ميليون
املاک صنعت 09148706400

21/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 3.9ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

19/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده سیلیس...

قیمت متر مربع 2.2ميليون

67.1ميليون
املاک صنعت 09148706400

19/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز پایشگاه

قیمت متر مربع 3.6ميليون

1.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

19/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز آرپا دره س...

قیمت متر مربع 2ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

18/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک صنعتی...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

2.8ميليارد
املاک صنعت 09148706400

18/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز مایان

قیمت متر مربع 25ميليون

7.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

17/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 3.9ميليون

420ميليون
املاک صنعت 09148706400

17/04/1399جزئیات

کارگاه سرآب شهرک صنعتی ...

قیمت متر مربع 650تومان

6.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز تبریز

نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

2.65ميليارد
املاک صنعت 09148706400

16/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آخول

نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

800ميليون
املاک صنعت 09148706400

16/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آناخا...

نوساز -قیمت متر مربع 2.25ميليون

450ميليون
املاک صنعت 09148706400

14/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز پلیس راه

نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

1.112ميليارد
املاک صنعت 09148706400

14/04/1399جزئیات