کارگاه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دهکده

کارگاه تبریز شهرک سرمای...

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت 09148706400

16/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

30م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 09148706400

15/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سرمای...

100م رهن 16م اجاره
املاک صنعت 09148706400

15/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اسکو

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

14/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

50ميليون
املاک صنعت 09148706400

14/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز آرپا دره س...

40م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

14/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز تبریز

20م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

11/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

30م رهن 6.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

09/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز صوفیان

20م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

08/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز آذرشهر

20م رهن 4م اجاره
املاک صنعت 09148706400

05/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز آذرشهر

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

05/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده سردرو...

400م رهن 16م اجاره
املاک صنعت 09148706400

04/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز دیزل آباد ...

20م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

02/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز سه راهی فر...

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 09148706400

02/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز سه راهی فر...

30م رهن 9م اجاره
املاک صنعت 09148706400

01/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده پتروش...

100م رهن 85م اجاره
املاک صنعت 09148706400

01/05/1399جزئیات

کارگاه تبریز خسروشهر

30م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 09148706400

31/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سرمای...

50م رهن 6.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

30/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده پترو ...

20م اجاره
املاک صنعت 09148706400

26/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

200م رهن 90م اجاره
املاک صنعت 09148706400

25/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سلیمی...

60م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

24/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز باسمنج

25ميليون
املاک صنعت 09148706400

24/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شیخ حسن

25م رهن 7م اجاره
املاک صنعت 09148706400

23/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز میدان بسیج...

50ميليون
املاک صنعت 09148706400

23/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز نیروگاه حر...

2م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

22/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز سردرود

6م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 09148706400

22/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز شهر جدید ش...

2.2ميليون
املاک صنعت 09148706400

22/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز صوفیان

50ميليون
املاک صنعت 09148706400

21/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز نیروگاه حر...

20ميليون
املاک صنعت 09148706400

21/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده اهر

20م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 09148706400

18/04/1399جزئیات

کارگاه صوفیان و چله‌خان...

25م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

17/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز باسمن

نوساز

25م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

15/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز بالاتر از

نوساز

20م رهن 3.2م اجاره
املاک صنعت 09148706400

15/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز روبروی پال...

نوساز

30م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت 09148706400

12/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز جاده کجا

نوساز

20م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت 09148706400

11/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز کجا آباد(ک...

نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

10/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز پالایشگا

نوساز

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

10/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز تبریز

10م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

05/04/1399جزئیات

کارگاه تبریز قراملک

نوساز

25م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

25/01/1399جزئیات

کارگاه تبریز آرپادره سی...

35م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 09148706400

05/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز پتروشیمی

25م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت 09148706400

01/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تبریز...

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

01/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز پتروشیمی

10م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 09148706400

26/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز سعید آباد

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 09148706400

30/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز نیروگاه

30م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 09148706400

30/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز آخولا

4م رهن 1.4م اجاره
املاک صنعت 09148706400

18/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز خسروشاه

نوساز

5م رهن 1.35م اجاره
املاک صنعت 09148706400

09/08/1398جزئیات

کارگاه آذرشهر اخی جها

12م رهن 3.1م اجاره
املاک صنعت 09148706400

29/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 09148706400

27/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایا

20م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 09148706400

27/05/1398جزئیات